fbpx

מחירון אופנועים מוטו - גרסה דיגטלית

מטרו ימין 4
מתחת לשורת MENU מטרו
דיאלים 204 על 35
בנלי שורת MENU
עופר אבניר קוביה שמאל
הארלי שמאל
טריומף קוביה
מטרו באנר שמאל הכי עליון
הווסקוורנה באנר שמאל
אלבר מוטושופ קוביה 140 מרכז
סטפן
מידלנד שחורי 140 על 70
תמוז
אישימוטו באנר קוביה שמאל
לרט
לרט
אגוסטה HM קוביה הכי עליון
מחירון אופנועים – קוביה שמאל תחתון
HJC

תקנון אתר מחירון מוטו מדריך

  1.       כללי

1.1          אתר מחירון מוטו מדריך ("האתר") נמצא בבעלותה ובהפעלתה של חברת מוטו מדריך בע"מ ("המפעילה").

1.2          הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה ("תקנון השימוש"). בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או עשיית שימוש בשירותים באתר ו/או כל שימוש אחר באתר.

1.3          מטרת תקנון השימוש הינה להסדיר את היחסים בין המפעילה לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ("המשתמש"). תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים כמובן לגברים ולנשים כאחד.

1.4          ויובהר למען הסר כל ספק, כי בהיעדר הודעה מפורשת ובכתב מטעם המשתמש באתר בגין אי הסכמתו לתנאי תקנון השימוש, הרי שהמשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו ייחשב כמי שהסכים לתנאי תקנון השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

בהתאם לאמור, נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש בטרם הנך עושה שימוש באתר.

1.5          תנאי תקנון שימוש אלו חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת שתתפרסם באתר, והשימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים.

1.6          המפעילה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. המפעילה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע, אולם היא אינה מתחייבת, כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

במסגרת זו המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להציע שירותים (נוכחיים או עתידיים) באתר הכרוכים בתשלום, ובמקרה זה שירותים כאמור יהיו כפופים לתנאי תקנון השימוש ולהוראות נוספות אשר יצוינו באתר לעניין זה.

המפעילה אינה מתחייבת, כי קישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. המפעילה רשאית להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

ויובהר, כי שימוש בשירותים באתר בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.

 

  1.       ויתור והגבלת אחריות

2.1          המידע, התכנים והשירותים ("השירותים") המוצעים לך באתר מוצעים AS IS והמפעילה, מנהליה, בעלי מניותיה, בעלי שליטה בה, חברות הקשורות אליה ומי מטעמם של כל אלו (להלן יחד עם החברה: "הקבוצה") לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.

2.2          כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר ("שירותי צד שלישי"), הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם (למעט שירותים הניתנים על ידי הקבוצה, אשר בגינם יחול תקנון השימוש של אותו שירות או שיתוף פעולה), והקבוצה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

2.3          כל המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר, ואשר הועלה מטעם מחירון הדו-גלגלי והפנאי שטח, לרבות, מחירים, פינות מומחים למיניהן, טיפים לרכישה, המלצות, הכוונות, נתוני מבחני דרכים, השוואות מחירים, כתבות, מאמרים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד: "הפרסומים") המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את הקבוצה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות המשתמשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. הקבוצה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.

2.4          כל המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר על ידי צדדים שלישיים, לרבות חוות דעת משתמשים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (להלן: "פרסומי צד שלישי") הם באחריות אותו צד שלישי. הקבוצה אינה אחראית בכל צורה לפרסומים אלה.

2.5          הקבוצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו ייעשה על אחריות המשתמש באופן בלעדי.

2.6          הקבוצה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד השלישי, הפרעות ו/או תקלות בשימוש באתר (לרבות בעת עדכון ו/או שינוי האתר), הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.

2.7          הקבוצה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפי המשתמשים ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או במחירון הדו-גלגלי והפנאי שטח בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או במחירון הדו-גלגלי והפנאי שטח ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי.

2.8          מובהר, כי (א) בכל מקרה של סתירה בין נוסח המופיע בפרסום כלשהו מטעם המפעילה לבין הנוסח המופיע ברישומי המפעילה, יגבר הנוסח המופיע ברישומי המפעילה; וכן (ב) בכל הנוגע לכל פרסום מטעם המפעילה, המפעילה שומרת על הזכות לבטל את הפרסום וכן להגביל את ההשתתפות בו.

2.9          האתר יהיה רשאי לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים המוצעים באתר בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או פעולות מיידיות במערכות המשמשות את האתר. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על הקבוצה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון השימוש.

2.10       במקרה של הפרת תנאי תקנון שימוש זה, יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה ו/או הקבוצה ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או בעלי מניותיהם ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה המפעילה ו/או הקבוצה, עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי תקנון שימוש זה ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

  1.       זכויות יוצרים וקניין רוחני

3.1          כל זכויות הקניין הרוחני, מסוג כלשהו, לרבות זכויות יוצרים וזכות מוסרית, ובקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, סרטון, תמונה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר או מטעמו של האתר, שייך באופן בלעדי למפעילה ו/או מי מטעמה ו/או לצד שלישי אשר נתן רשותו לשימוש בלעדי על ידי המפעילה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכנו של האתר (לרבות השירותים), באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, ישראלי או בינ"ל, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של המפעילה, מראש ובכתב.

3.2          חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל תוכן המפורסם באתר, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המפעילה מראש ובכתב.

  1.       מדיניות פרטיות

המפעילה שומרת על פרטיות המשתמשים באתר בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר בקישור: מדיניות פרטיות, כפי שיעודכן וישונה מעת לעת ע"י המפעילה. מדיניות הפרטיות האמורה הינה חלק בלתי נפרד מתקנון שימוש זה והסכמתך לתקנון שימוש זה כמוה כהסכמתך למדיניות הפרטיות.

 

  1.       שירות מחירון דו-גלגלי והפנאי שטח

5.1          מחירון הדו-גלגלי והפנאי שטח באתר ("מחירון מוטו מדריך") מתבוסס על מידעים רבים, יחד עם מדידת הצע וביקוש, מחירים מבוקשים, מחירי מכירה בפועל ומדדים נוספים בהם גם מדדים שמאיים מקצועיים. מחירון הדו-גלגלי והפנאי שטח מפוקח על ידי צוות מקצועי אשר מטרתו לפקח על המחירים במחירון הדו-גלגלי והפנאי שטח.

5.2          מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל המחירים ויתר הנתונים המופיעים במחירון הדו-גלגלי והפנאי שטח הינם בבחינת המלצה בלבד ואין המפעילה אחראית לדיוקם. בנוסף, המפעילה עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים במחירון הדו-גלגלי והפנאי שטח אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים במחירון הנ"ל, ייתכן כי לעיתים יכלול המחירון נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או ולנתוני היצרן ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים והמפעילה אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על הקבוצה בקשר עם פעולות המשתמשים במחירון הדו-גלגלי והפנאי שטח.כל הסתמכות של משתמש על נתוני המחירון הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.

5.3          מטיבם של דברים המחירים המופיעים במחירון הדו-גלגלי והפנאי שטח מתייחסים לדגם של דו-גלגלי והפנאי שטח ולא לדו-גלגלי והפנאי שטח ספציפי. המפעילה ממליצה, כי כל משתמש במחירון דו-גלגלי והפנאי שטח יבצע בדיקה פרטנית לגבי הדו-גלגלי והפנאי שטח הרלוונטי ותוצאות והשלכות אי ביצוע בדיקה כאמור יחולו על המשתמש בלבד.

5.4          התמונות במחירון הינן להמחשה בלבד.

5.5          המפעילה וכל העוסקים במישרין או בעקיפין בקביעת המחירים במחירון דו-גלגלי והפנאי שטח רשאים לשנות כל פרט בתוכן המחירון והמידע המפורט, לרבות מחיר ללא מתן הודעה כלשהי.

5.6          מחיר הדו-גלגלי והפנאי שטח המופיע במחירון דו-גלגלי והפנאי שטח הינו שכלול של מספר רב של פרמטים והכולל, בין היתר, את המחיר החדש של הדו-גלגלי והפנאי שטח, הפחתות שנערכות בהתאם לשנתון הדו-גלגלי והפנאי שטח ומידע סטטיסטי המתקבל באתר אודות מכירה של דו-גלגלי ורכבי פנאי שטח דומים.

5.7          המפעילה איננה גורם מחליט לעניין רמות ו/או קיום המיגון בדו-גלגלי והפנאי שטח. לצורך קבלת אישור מוסמך בדבר מיגון דו-גלגלי והפנאי שטח (בין אם לעניין קיומו ובין אם לעניין רמתו) יש לפנות לגורם מוסמך המאושר עפ"י חוק.

5.8          המפעילה איננה אחראית לקביעת תוספות אינטגראליות ו/או לא אינטגראליות הקיימות בדו-גלגלי והפנאי שטח – קיומן ו/או תמחורן ו/או שקלולן למחיר המדויק של הדו-גלגלי והפנאי שטח הינן באחריות מוכר וקונה הדו-גלגלי והפנאי שטח בלבד.

  1.       חוות דעת משתמשים

6.1          באתר מתפרסמים תכנים ותגובות שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.

6.2          בעת העלאת חוות דעת בגין כלי דו-גלגלי והפנאי שטח המתפרסמים באתר, חלה על מפרסם חוות הדעת האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום של חוות דעת שכזאת. על המפרסם להקפיד שתוכן חוות הדעת יהיה חוקי, אמיתי, ללא משוא פנים ושיעמוד בכל הוראות סעיף 13 להלן.

6.3          האתר רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל חוות דעת שנמסרה לפרסום בכל עת שתמצא, כי הופר תקנון שימוש זה ו/או שנעשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע באתר ו/או במי מטעמו ו/או במשתמשים באתר. בנוסף, האתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע מאותו מפרסם פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר לפי כל דין.

6.4          האתר רשאי לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו.

  1.       שימוש אסור באתר

7.1          בעת עשיית שימוש באתר הנך מתחייב:

7.1.1         לא לכתוב כל הודעה, מידע, נתונים או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהי ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גם ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר ו/או עלול כדי להטעות צרכן.

7.1.2         לא לפרסם כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש ו/או כל חומר בלתי חוקי או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל, כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם ו/או כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים – לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר.

7.1.3         לא למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש ו/או כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

7.1.4         לא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של עשיית שימוש סביר בשירותים הקיימים באתר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים,spiders, scrapersוכיו"ב). כל שימוש אחר יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והמפעילה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.

7.1.5         שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר, זאת למעט על ידי עשיית שימוש סביר בשירותים המצויים באתר. במסגרת האמור הנך מתחייב, כי לא תציג תכנים מהאתר תוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.

7.1.6         לא להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום לעומס יתר, או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאתו מהאתר.

7.1.7         שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.

7.1.8         שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידן למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.

7.2          המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ולחסום את פעילותו של משתמש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה אליה הוא מיועד או במידה ולא יעמוד המשתמש בתנאי תקנון השימוש או במידה וקיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר.

  1.       דין מהותי וסמכות שיפוט

על תקנון שימוש זה יחול אך ורק דיני מדינת ישראל. בהתאם, סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ודבר הנוגע לתקנון שימוש זה ולשימוש באתר ניתנת לבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב – יפו.

עופר אבניר מגדל ימין
הונדה מגדל שמאל