fbpx

מחירון אופנועים מוטו - גרסה דיגטלית

voge מוטו24 רביעי מתחת לתפריט
אלבר טריומף מתחת ל-menu – אמצע 3
דוקאטי מתחת לתפריט – אמצע 2
זונטס מתחת לשורת לוגו – אמצע 1
cristalino קובית צד xi
מטרו באנר שמאל הכי עליון
אלבר טריומף קוביה עליון
אישימוטו באנר קוביה שמאל
תמוז
מוטוטאץ דקר
עופר אבניר קוביה שמאל
מידלנד שחורי 140 על 70
HJC
voge מוטו24 באנר
סטפן
אודי דגן 140 על 70
מחירון אופנועים – קוביה שמאל תחתון

מדור משפטי: מהי קרנית ומה תפקידה?

מדור משפטי: מהי קרנית ומה תפקידה?


קרנית הינה קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים שהוקמה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ותפקידה לפצות נפגעים בתאונת דרכים שאינם יכולים לקבל פיצוי מחברת ביטוח במצבים שבהם המקרה הספציפי אינו מכוסה בפוליסה, בתנאים שנקבעו בחוק. לנפגע אין משמעות מבחינה כספית בנוגע לשאלה ממי יקבל את הפיצויים מאחר וגובה הפיצוי נבחן על פי אותם קריטריונים ועל פי אותן אמות מידה. הפיצוי שיקבל הנפגע מקרנית הוא אותו פיצוי בדיוק אותו היה הנפגע מקבל מחברת ביטוח לו היה המקרה מכוסה על ידי הפוליסה. 

המקרה הראשון הינו כאשר הנוהג האחראי לפיצויים אינו ידוע. הכוונה כאן היא בעיקר לתאונות פגע וברח, כגון מקרים בהם נפגע הולך רגל מרכב שנהגו ברח ואין לו את פרטי הנהג ו/או הרכב הפוגע. במצב כזה, הנפגע זכאי לתבוע את הפיצויים המגיעים לו מקרנית וקמה לו זכות תביעה כנגד קרנית. 

חשוב לזכור כי על הנפגע מוטלת חובה לברר ולנסות לאתר את הנהג האחראי בטרם הפניה לקרנית ולא מספיק שנפגע לא ידע מי הוא הנהג שפגע בו. על הנפגע לשכנע שעשה מאמץ במידה סבירה לאתר את הנהג האחראי אך הדבר לא עלה בידיו. כלומר על הנפגע לנסות ולאתר את הנהג ואת פרטיו, בין בחקירה עצמית ובין בעזרת המשטרה ותפקידה של קרנית לא כולל איתור נהג אחראי ופרטיו. 

המקרה השני הינו כאשר לנוהג ברכב אין ביטוח או שהביטוח שלו לא מכסה את המקרה. דוגמא למצב זה הוא נפגע אשר יושב ברכב כנוסע, בו נוהג אדם אשר אין לו ביטוח לרכב או שהביטוח שקיים אינו מכסה את השימוש הספציפי, למשל כי הפוליסה נקובה בשם ולכן מכסה רק את השימוש של האדם ששמו נקוב בפוליסה.  

יש לשים לב כי נפגע אשר עלה לרכב כשהוא יודע שאין ביטוח או שהנהיגה היא לא ברשות, לא יוכל לקבל פיצויים מקרנית. כך גם נהג חסר ביטוח בתאונה עצמית אשר לא יוכל לקבל פיצויים מקרנית. 

המקרה השלישי הינו כאשר למבטח מונה מנהל מורשה, והמקרה הרביעי הוא כאשר המבטח נמצא בהליכי פירוק. בשני מקרים אלה קיימת חברת ביטוח אשר מוטלת עליה חובה על פי החוק לפצות את הנפגע על פי תנאי החוק, אך בשל מצבה הפיננסי והמשפטי היא אינה יכולה לקיים את התחייבויותיה. במקרים אלה הנפגע לא יוכל לקבל כספו מחברת הביטוח ולכן יפוצה על ידי קרנית. 

המקרה החמישי אשר מוזכר בחוק הפיצויים הינו נוהג בהיתר. מי שנפגע כאשר נהג ברכב בהיתר מבעליו או מאת המחזיק בו, ללא ביטוח, או שהביטוח לא מכסה את שימוש הנהג ברכב, והוא לא ידע על כך ובנסיבות העניין גם לא היה סביר שידע – יהא זכאי לתבוע פיצויים מקרנית. מקרה זה מדבר על מה שמכונה "נהג תמים", אשר נהג ברכב לאחר שקיבל רשות מהבעלים שלו או ממי שמחזיק ברכב, ולא ידע בפועל ולא חייב היה לדעת שאין כיסוי ביטוחי מתאים. 

במקרים אלה השופט בוחן האם בנסיבות המיוחדות של המקרה, היה על הנפגע לדעת על העדרו של ביטוח, כלומר האם היתה מוטלת על הנפגע חובה לברר בצורה פוזיטיבית האם קיים ביטוח תקף ומשלא עשה כן התרשל ואינו זכאי לפיצוי. 

כדאי לזכור שלקרנית יש זכות חזרה לאחראים ולכן לדוגמא כאשר בעל אופנוע אשר יש לו ביטוח נקוב בשמו, כלומר הביטוח מכסה רק את השימוש שלו באופנוע, מתיר לאדם אחר לנהוג באופנוע, כשהוא יודע שאין ביטוח – קרנית תאלץ לפצות את הנפגע (אם לא ידע ולא היה צריך לדעת שאין ביטוח), אולם לאחר מכן תגיש תביעה כנגד בעל האופנוע על מנת שישיב לה את הכספים ששילמה. 

האמור לעיל הינו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת. 

הכותבת הינה עורכת דין המתמחה בתביעות בגין נזקי גוף עקב תאונות דרכים. 

לפרטים ושאלות ניתן לפנות בפקס: 03-6355558. 

 

תגובות

עופר אבניר מגדל ימין
הונדה מגדל שמאל